Jdi na obsah Jdi na menu
 


Európske projekty EU SEC II a The House

5. 5. 2014

Komentár k EU SEC II, ktorý skončil v roku 2011 vyzerá napríklad aj takto:

 

Hlavným cieľom EU-SEC II je uľahčiť interakcie medzi rôznymi zúčastnenými stranami v Európskom technologickom výskume, tak ako synchronizovaným úsilím, tak rovnako aj primeranou úrovňou koordinácie medzi národným a európskym úsilím k dosiahnutiu  menej nákladných a efektívnych bezpečnostných riešení. Projekt má prispieť k harmonizácii vnútroštátnych vedecko-výskumných politík a spoločnému porozumeniu a identifikácii potrieb a priorít medzi jeho partnermi, všetkých národných orgánov EÚ, a to prostredníctvom vytvorenia trvalého štruktúrovaného efektu na strane dopytu Európskeho technologického trhu.

 

link:

www.akademiapz.sk/eusec-ii

alebo choďte do knižnice APZ a pozrite si projekt i záverečnú správu, ako VYSK 173, a projekt ako VYSK. 162 :

proxy.ceit.sk/cgi-webisnt/ref.wis

 

study from research :

Využití soukromé bezpečnostní služby při ochraně bezpečnosti v lokálních podmínkách na základě výzkumů v 7. rámcovém programu

        Private security Services for the Security in the terms of local Authorities as outputs of 7 Framework Programme Researches

            Jozef Meteňko, Anton Meteňko

 

Abstrakt:

Ochrana osob a majetku v podmínkách všech společenských struktur, včetně všech úrovních samospráv patří mezi nejvýznamnější úkoly. Platná legislativa v zemích Europy umožňuje několik alternativních řešení těchto otázek pomocí privátní bezpečnosti. Každé z těchto řešení má své omezení vyplývající zejména z lokální právní úpravy. Z dvou realizovaných výzkumných projektů realizovaných v 7. rámcovém programu vyplývají v tomto směru mnohé konsekvence. V zájmu udržitelného rozvoje je třeba hledat optimální postupy v zájmu zvyšování efektivity a optimalizace poskytování bezpečnostních služeb zejména obcemi při ochraně osob a majetku. Táto studie presentuje některé výsledky výzkumných projektů EU SEC II - VÝSK. 173, GODIAC - VÝSK. 171 a The HOUSE - VÝSK. 172.

Klíčová slova:

Ochrana osob a majetku, obecní policie, soukromá bezpečnostní služba, udržitelnost bezpečnosti.

Abstract:

Protection of persons and property in terms of social structures, including all levels of government, is one of the most important tasks. Existing legislation in the countries of Europa offers several alternative solutions to these issues by using private security. Each of these solutions has its limitations arising mainly from the local legislation. The two realized research projects carried in FP7 result in this direction many consequences. In the interest of sustainable development is to look for best practices in order to increase efficiency and optimize the provision of security services, especially by municipalities in the protection of persons and property. This study presents some outputs from research projects EU SEC II - VÝSK. 173, GODIAC - VÝSK. 171 and The HOUSE - VÝSK. 172.

Key words:

protection of persons and property, municipal police, private security service, security sustainability.

Úvod

Společnost ve svém vývoji jen postupně rozviji vhodné normy chování, nyní ve formě zákonů a jiných právních norem. Velmi důležitou sférou právní ochrany je zajištění jedné ze základních potřeb každé komunity, tj. zajištění bezpečnosti. Pomocí zákonů ale také umožňuje vytvoření a provozování služeb pro zajištění ochrany a bezpečnosti majetku, života a zdraví osob nebo skupin lidí. (Bílý, Kavan, Svatoš, et al., 2013). Jednou z organizací služeb, které poskytují tuto službu zabezpečení pro právnické osoby a fyzické osoby, je soukromá bezpečnostní agentura. Řízení vztahů v této oblasti se řídí zvláštním zákonem ve Slovenské republice. Zákon byl v praxi opakovaně doplňován a revidován zejména dle požadavků ministerstva vnitra. Jde tedy o legitimní způsob řešení problémů v oblasti ochrany majetku, života a zdraví osob a skupin lidí žijících na určitém území - minimálně jakékoli části území Slovenské republiky. Zákon je založen na komerčním základě poskytování služeb v oblasti bezpečnosti.

Cíl studie

V průběhu 8. Field study projektu GODIAC na Slovensku zaujal pozorovatele - výzkumníky, kromě jiných skutečností i fakt, že na místě pozorování během Pride parade 2012, se vyskytovaly různé složky a druhy policie a semipolicejních struktur.( Meteňko, Mišota, Hullová, 2012) Různé uniformy, různá výstroj a úkoly ale i různé pravomoci charakterizovali tyto uniformované složky. Stejný cíl - zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti účastníků umožnil různým bezpečnostním strukturám realizovat své možnosti při jeho zajišťování.

Analýza aktuálního stavu

Na plnění úkolů k zajištění pořádku se podílel jako hlavní subjekt - Policejní sbor Slovenské republiky, jako největší a celostátní univerzální bezpečnostní policejní sbor podobně jako Policie v České republice. Jeho úloha při zajišťování významných událostí masového charakteru (dále major events) - tedy i politických, je z hlediska zákonné úpravy shromažďovacího práva relativně terciární. Nastupuje jako poslední v pořadí v případě že subjekty které mají prioritní nebo sekundární povinnost při zajišťování pořádku a bezpečnosti tento úkol nesplní nebo splnit nemohou. (Kříha, 2013) Z podstaty objektu zkoumání presentované v této studie je úloha Policejního sboru minimální. Ve vztahu k objektu zkoumání - využití soukromých bezpečnostních služeb (SBS / PSS) při zajišťování pořádku a bezpečnosti během významných událostí by měl podle Teorie pořádkových policejních činností a policejních věd garantovat, nebo provádět i kontrolovat přípravu těch částí SBS / PSS, které jsou specificky určeny k zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti účastníků během major events (Kočan, Loffler 2012), jinak (Kočan 2012).

Přesto stále zůstává v platnosti tvrzení o Policejním sboru jako o hlavním subjektu pro zajištění pořádku a bezpečnosti během major events. Vyplývá to jednak z jeho úkolů, které jsou stanoveny v zákoně o Policejním sboru, ale také z jeho zmiňované subsidiární terciární povinnosti. Ta mu vyplývá ze zákonů upravujících shromažďovací právo a jiné hromadné a masové aktivity v oblasti sportu a kultury. Jako subjekt terciární a poslední v řadě je povinen realizovat zajištění pořádku a bezpečnosti (Kočan, Loffler 2012) během major events i v případě když všechny ostatní - primární a sekundární odpovědnostní struktury tuto povinnost nesplnily.

Sekundární v pořadí odpovědnosti za zajištění pořádku a bezpečnosti během major events je obec a to tehdy pokud se na jejím území taková událost koná. Obec má kromě formálních povinností a oprávnění v tomto směru k dispozici i svou výkonnou složku, kterou je Obecní policie. Úloha obce a obecní policie je při uplatňování shromažďovacího práva všeho druhu orientovaná zejména ke kontrole takovéto akce, možnosti její ukončení nebo zakázání a především k zajištění pořádku a bezpečnosti během major events vlastními silami obecní policie. (Kříha 2011). Teprve po této povinnosti následuje povinnost Policejního sboru. Primárním z hlediska odpovědnosti za zajištění pořádku a bezpečnosti během major events vlastními silami je organizátor akce. Je to logická a obvyklá povinnost ve všech demokratických společnostech. Takováto schéma je prioritní, protože ten kdo aktivitu realizuje, nemůže bez přiměřených důvodů očekávat od ostatních občanů, aby pokrývaly jeho náklady na takové zajištění. Organizátor akce může pro tyto účely využívat různé nástroje - způsoby zabezpečení pořádku a bezpečnosti během major events. Velice často se objevují požadavky organizátorů nebo svolavatelů, presentující jako jediné demokratické zajištění jejich politických a občanských práv požadavky na policejní, státní a lokální struktury, pro jednostranné zajištění těchto požadavků bez ohledu na jiná práva jiných osob.
Může tak učinit vlastními silami účastníků akce - tato možnost je nejméně účinná, neboť jde o nekvalifikované a nepřipravené síly bez potřebné výstroje a zkušeností.
Účinnějším variantem pro organizátora je využití stewardů. Jsou obvykle verbování z vlastních dobrovolníků, případně dobrovolníků pronajatých speciálně pro tento účel někdy i policisty mimo služby. Kvalifikovanost, připravenost, pravomoci, vybavenost ani zkušenosti těchto stewardů nejsou významně rozdílné. Policejní vědy doporučují pro zvýšení kvalifikovanosti této skupiny osob alespoň minimální přípravu v podobě ukázek a pokynů správních postupů při zajištění pořádku a bezpečnosti během major events. Přípravu stewardů by měl garantovat z odborné stránky Policejní sbor na náklady organizátora.
Nejkvalifikovanějším, ale v současnosti i nejméně využívaným způsobem zajištění pořádku a bezpečnosti během major events ze strany organizátora je využití služeb kvalifikovaných soukromých bezpečnostních společnosti - SBS / PSS. Jde o službu plně placenou na základě obchodní dohody o službě.(Meteňko, 2012)

Cílem této analýzy je ukázat na možnosti využití poznatků získaných z Evropských výzkumných projektů pro využití potenciálu služeb privátní bezpečnosti na lokální úrovni. Zkoumání možnosti zapojení SBS / PSS do zabezpečení veřejného pořádku během major events je realizováno zejména na komparaci možností obecní policie a SBS / PSS. (Meteňko, Hejda, 2012).

 Využití služeb soukromé bezpečnosti - SBS / PSS

Společnost ve svém vývoji jen postupně rozviji vhodné normy chování, nyní ve formě zákonů a jiných právních norem, ale také umožňuje vytvoření a provozování služeb pro zajištění ochrany a bezpečnosti majetku, života a zdraví osob nebo skupin lidí. Jednou z organizací služeb, které poskytují tuto službu zabezpečení pro právnické osoby a fyzické osoby, je soukromá bezpečnostní agentura. Řízením vztahů v této oblasti se řídí zvláštním zákonem ve Slovenské republice. Zákon byl v praxi opakovaně doplňován a revidován zejména dle požadavků ministerstva vnitra. Jde tedy o legitimní způsob řešení problémů v oblasti ochrany majetku, života a zdraví osob a skupin lidí žijících na určitém území - území Slovenské republiky. Zákon (Zákon, 2005) je založen na komerčním základě poskytování služeb v oblasti bezpečnosti.

Pro fungování služeb v oblasti soukromé bezpečnosti musí být alespoň dva subjekty, a to:

1) fyzická nebo právnická osoba způsobilá k právním úkonům - vyžadující službu

2) servisní agentura v této oblasti - držitel licence (SBS - Private Security Service).

Podnikání v této oblasti je všude ve světě přísně kontrolováno a je evidováno obyčejně příslušným Ministerstvem vnitra. Předpokladem je, že personální substrát PSS je vybaven potřebným stupněm požadovaných teoretických znalostí a praktických zkušeností v poskytování služeb v oblasti soukromých bezpečnostních služeb. Musí to být organizace, která má základní organizační a personální potenciál vyvinout a zavést bezpečnostní projekty na zákonem definované minimálně úrovni.

Co brání větší využívání SBS / PSS v procesu ochrany majetku, života a zdraví, a to nejen ze strany občanů, ale orgánů veřejné správy a samosprávy? Tato potřeba se projevuje zejména v situaci, kdy stát nebo obec nemůže zvládnout poskytovat přiměřenou ochranu zájmů občanů, jednotlivci, skupiny občanů a právnických osob. Druhou možností je skutečně "low-cost" řízení bezpečnostních funkcí státu a obcí.

......

celá studie je k dispozici na stranách 570 - 579 ve zborníku: http://www.icabr.com/respo/RESPO_2014.pdf

6. ročník mezinárodní vědecké konference "Region v rozvoji společnosti" Mendelova univerzita Brno.

 

 

 

Novší z projektov  THE HOUSE, končiaci v roku 2014, je k dispopzícii tiež v knižnici A PZ pod kódom VYSK 172 :

 

Úplný názov projektu v slovenskom jazyku: „Posilnenie európskej koordinácie v oblasti národných výskumných programov bezpečnosti pri významných udalostiach“

Úplný názov projektu v jazyku návrhu projektu (anglicky): “ Enhancing European Coordination for National Research Programmes in the Area of Security at Major Events ”

Skratka návrhu/ akronym projektu:  The House

Predpokladané trvanie: február 2012 – február 2014 / predĺženie 05 2014

Koordinátor projektu: Alberto Pietro Contaretti, UNICRI, OSN,

Výskumný tím: zástupcovia 26 partnerov projektu z krajín EU.

Účastnik za Slovenskú republiku: MINV-APZ

Výskumný tím za Slovenskú republiku:    doc. JUDr. Jozef Metenko, PhD., JUDr. Vladimír Rampach, PhD., PaedDr. Martina Binderová PhD., PaedDr. Miriam Meteňková PhD.,     Alternatívne zástupca Prezídia PZ,  Alternatívne zástupca KPS A PZ,   Alternatívne zástupca KPS A PZ,

Cieľ projektu:  Posilniť spoluprácu v oblasti bezpečnostného výskumu významných udalostí v Európe a využiť poznatkovú bázu Európskeho dom významných udalostí (The House). Projekt sa snaží riešiť zistené nedostatky vo výskume objavené v EÚ-SEC-II a vyskúšať, aplikovať riešenia vytvorené ako reakcia na ich odstránenie. The House je výskumná platforma koordinácie a metodiky vytvorená v EU-SEC II.  Konzorcium bude vytvárať a dávať k dispozícii členským štátom EÚ, nástroje ktoré im umožnia prijať spoločný prístup na bezpečnostné plánovanie významných udalosti v celej Európe. Bude to nástroj k dispozícii členských štátov EÚ. Ďalšou výhodou bude poskytovanie technických asistenčných služieb do hostiteľských krajín významných udalostí, ktoré boli identifikované a určené ako koncový užívatelia. Kľúčom k tomu je zabezpečenie riadenie prístupu, ktorý zahŕňa: identifikáciu spoločných cieľov, synchronizáciu ľudských a finančných zdrojov a rozvoj spoločného
jazyka. Účastníkmi je 26 organizácii, najmä policajných a univerzitných pre vzdelávanie / výskum zo 25 krajín Európy, ktorý sú partnermi/spolupracovníkmi v tomto projekte.

Webové sídlo projektu: http://www.thehouse-majorevents.org/index.php

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář